Merkevareplattform

For å kunne kommunisere effektivt og konsistent bør alle - både kommunar og bedrifter - ha ein klar merkevareplattform. Dette byggjer kjennskap og omdømme. Som igjen styrkjer reiselivet, kulturen og arbeidsmulegheitene. Som igjen aukar trivselen i og busettinga til Balestrand.

Merkevareplattformen for Balestrand er utvikla i samarbeid med selskapet Cynergy Strategy Solutions v/Kristian Jørgensen. Her kjem ein tekst frå Kristian.

Kjerneverdiar
Dette er de viktigste verdiene vi i Balestrand står vi får. Dette skal berre brukast internt som ein felles bevisstgjering på korleis andre skal oppleva oss:

Ekte
– Her fi nn du storslagen natur, velhaldne tradisjonar, genuine menneske og enkle opplevingar.
Det du ser, er det du får!

Åpne
– Trass i at vi bur på ein liten stad, er vi opptekne av at verda skal komme til oss.
Her er det nemleg rom for alle!

Inspirerande
– Dette er staden for menneske som ønskjer å bli inspirert, er inspirert og inspirerer andre!